Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Logisztikai szolgáltató központ

Elfogadták a magyarországi logisztikai szolgáltató központok címelnyerési kritériumrendszerét

Az anyagot a Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) 2006. március 21-i ülésén elfogadott - "A magyarországi logisztikai szolgáltató központok címelnyerési kritériumrendszere" - alapján az MLSZKSZ készítette és pontosította. Az adott logisztikai központ címet az MLSZKSZ-nél kell kezdeményezni, az MLSZKSZ értékeli a pályázatokat és ez alapján a cím odaítélése a LEF hatásköre. A LEF a minősítési bizonyítványt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) jóváhagyásával/egyetértésével állítja ki.

1. A logisztikai szolgáltató központ cím jelentősége

Magyarország külgazdasági kapcsolatainak előmozdításában, a napi kereskedelmi tevékenységben, de a humánerőforrás területén jelentkező országok közötti szaktudás-cserében is jelentős szerepet töltenek be a logisztikai szolgáltató központok.

A gazdasági élet állandó változása, a folyamatos fejlődés indokolttá teszi, hogy a logisztikai központok 1998-ban jóváhagyott és a feltételrendszert megfogalmazó koncepciója felülvizsgálatra kerüljön. Az aktuálisan jellemző viszonyoknak megfelelően kell újrafogalmazni azt a kritériumrendszert, amely a logisztikai szolgáltató központok különböző kategóriái közé való bekerülés feltételeit, a teljesülés ellenőrzését és a monitoring rendszert szabályozza. A feltételrendszer paraméterei egzaktul mérhetők kell legyenek.

2. Logisztikai szolgáltató központok és fejlesztéseik

Annak érdekében, hogy a logisztikai szolgáltató központok eleget tudjanak tenni a felgyorsult gazdasági folyamatok változásai által diktált elvárásoknak, a kombináltszállítási és a komplex logisztikai rendszerek fejlesztési igényeinek, valamint az elfogadott közlekedéspolitikai irányelveknek, szükséges a központi - Európai Uniós - források által történő támogatásuk.

A támogatások pályázati úton történő biztosítása az irányadó. Az új besorolási és minősítési kritériumrendszer bevezetésére - többek között - azért van szükség, hogy egységes, a szakma által elismert támogatási rendszer kerülhessen kialakításra, illetve a fejlesztési igények és a támogatási lehetőségek egymást szinergikus kapcsolatban erősítsék.

3. A logisztikai szolgáltató központok besorolása

A logisztikai központok besorolásával kapcsolatos pályáztatási, minősítési és monitoring tevékenységeket a - megfelelő szakértelemmel rendelkező - Magyar Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ) végzi, míg a cím odaítélése a Logisztikai Egyeztető Fórum (LEF) hatásköre. A LEF a minősítési bizonyítványt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) jóváhagyásával állítja ki. Az eljárásban résztvevő szervezeteket az MLSZKSZ rendszeresen tájékoztatja a besorolással kapcsolatos feladatok állásáról.

Az adott cím birtokosa jogosult a minősítés tényét feltüntetni kiadványain, céges levelezésben és a minősítő által biztosított védjegy központba történő kihelyezésére.

A címre pályázó szolgáltatónak az alábbi általános feltételeket kell teljesíteniük:

- a logisztikai szolgáltató központon belül kiépített a közlekedési és közmű infrastruktúra azokra a területekre, amelyeken a kiszolgálás aktív, s a további területek irányában a rácsatlakozási lehetőség adott,

- a szolgáltatás biztonsága érdekében a területen biztosított a vagyonvédelem,

- biztosítottak a logisztikai alapszolgáltatások, valamint logisztikai kiegészítő szolgáltatások közül legalább a vámhoz kötődő szolgáltatások, illetve az ezt biztosító jogosítvány,

- információszolgáltatás a központ működésével kapcsolatos ellenőrzések zavartalanságához a felügyelő szerv számára

- a különböző közlekedési alágazatok kiszolgálására alkalmas méretű terület,

- a különböző szolgáltatások biztosításának alkalmassága, - specializálódás t egy vagy több megbízó kiszolgálására, hozzáadott értékű szolgáltatást is végez, - a szolgáltatások biztosításához szükséges területi igény.

A fentiekkel összhangban a következő csoportbesorolás alkalmazható a logisztikai szolgáltató központok között:

3.1. Intermodális logisztikai szolgáltató központ

- Az a központ, amely legalább kettő közlekedési alágazat (közúti kapcsolat mellett vasúti, vízi, légi kapcsolódás) kiszolgálására képes telephellyel rendelkezik.

- A területen kombinált szállítási küldemények fogadására, feladására, tárolására a feltételek -pl: bakdaru, mobil konténerrakodó, Ro-La vagy Ro-Ro terminál - rendelkezésre állnak.

- Jelenleg is végez logisztikai szolgáltatásokat és kombináltszállítási forgalmat bonyolít (közút-vasút, közút-vízi út, vízi út-vasút, légi-közút), konténer, csereszekrény, félpótkocsi,RO-LA, egyéb kombinált küldemény.

- A területnagysága eléri a 15 ha-t egy vagy legfeljebb 3 telephelyen, azonos településen belül. - Fedett raktározási kapacitása legalább 10.000 m 2 , vagy 10.000 TEU (konténer, csereszekrény, félpótkocsi, RO-LA, RO-RO , egyéb kombinált küldemény- valamelyik) forgalom/év. - A több telephelyes működés feltétele, a tulajdonosi kapcsolat és a működést meghatározó írásos megállapodás megléte.

- Rendelkezik Vámudvar I-el, vagy biztosított a vámügynöki szolgáltatás.

- Közforgalom számára nyitott.

- Biztosítja egyéb szolgáltatók betelepedésének lehetőségét .

- Nemzetközi forgalmat is kiszolgál.

3.2. Regionális logisztikai szolgáltató központ

- Az a központ, amely legalább kettő közlekedési ágazat kapcsolódási pontja kiépített - A területnagysága eléri a 10 ha-t, azonos településen belül legfeljebb 3 telephelyen.

- A több telephelyes működés feltétele, a tulajdonosi kapcsolat és a működést meghatározó írásos megállapodás megléte.

- Rendelkezik Vámudvar I-el, vagy biztosított a vámügynöki szolgáltatás.

- Fedett raktározási kapacitása legalább 5.000 m 2 .

- Közforgalom számára nyitott.

- Biztosítja egyéb szolgáltatók betelepedésének lehetőségét.

- Nemzetközi forgalmat is kiszolgál.

3.3. Helyi logisztikai szolgáltató központ

- A területnagysága eléri a 3 ha-t,

- A fedett raktározási kapacitása legalább 3.000 m 2 ,

- Közforgalom számára nyitott,

- Biztosítja egyéb vállalkozások betelepedésének lehetőségét.

3.4. Vállalati logisztikai központ

- Az a központ, amelynek célja termelő vagy kereskedő vállalat, vagy vállalatcsoport logisztikai kiszolgálása,

- Elsődleges célja nem a közforgalom kiszolgálása.

A logisztikai szolgáltató központok kategóriái közti átjárás - természetesen a pályázati eljárás figyelembevételével - lehetséges, amennyiben az adott logisztikai központ egy magasabb kategóriába kíván kerülni. Egy településen (közigazgatási határon belül) csak egy Intermodális-, vagy Regionális LSZK cím adható oda, kivéve Budapest. Intermodális LSZK esetében 50 km-s körzetben újabb cím nem adható ki, ha már van egy címre jogosult, csak abban az esetben, ha a régi cím birtokosa már nem teljesíti a feltételeket, vagy magától visszaadta.

4. Feltételek folyamatos teljesülése, ellenőrzési rendszer

Az adott központ cím elnyerésének alapfeltétele a minősítésben és a rendszeres ellenőrzési folyamatban történő aktív közreműködés. Az ellenőrzési tevékenységre kijelölt közreműködő szerv minden évben írásos jelentést kér a 3. negyedévben - és ahol szükséges, ott helyszíni bejárás - alapján mérlegeli az adott központ címviselésének jogosságát. Az adott címviselésre jogosult vállalja a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget a megadott szempontok szerint.

Amennyiben az ellenőrzés során a címviselés jogosságát megkérdőjelező tényezők merülnek fel, úgy türelmi idő kiszabásával az üzemeltető pótolhatja a hiányosságokat. A türelmi idő nem haladhatja meg az 1 évet.

Azon logisztikai szolgáltató központok, amelyek jelenleg - "országos jelentőségű logisztikai szolgáltató központ" - címmel rendelkeznek, kötelesek felülvizsgálni tevékenységüket, adottságaikat, és kérvényezhetik az - " intermodális logisztikai szolgáltató központ " - cím azonnali megszerzését. A paraméterek alapján a helyzetüknek megfelelő kategóriában kell besorolni a logisztikai központotokat. Forrás: Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége (MLSZKSZ)
(logsped)

2007.05.11.