Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

Az Európai Unió intézményei, információk
Európai unió intézményei>>>


Az Európai Unió intézményei

Kapcsolódó oldal:  

 Európai Bizottság - a közösségi érdekek őre

Az EU mindennapi munkáját végző szerve, amelynek fő tevékenysége a döntéselőkészítés, javaslattétel, de ellenőrző, képviseleti és kivételes esetekben döntéshozó, végrehajtó feladatokat is ellát. 20 tagja van (köztük 1 elnök és két alelnök). Ok az ún. biztosok, akiknek a felügyelete alatt közel 20.000 tisztviselő dolgozik. A Bizottság elnökét és tagjait a tagállamok az Európai Parlament egyetértésével jelölik ki 5 éves hivatali időszakra. A testület nem közvetlenül a tagállamok, hanem az Unió egészének érdekei alapján cselekszik.

Európai Unió Tanácsa - a tagállamok érdekeinek megjelenítője

A Tanács a tagállamok egyeztető fóruma, az EU fő döntéshozó szerve, amely önállóan vagy az Európai Parlamenttel együtt hoz döntéseket. Ülésein a tagállamok kormányainak képviselői - általában miniszterei - vesznek részt, ezért Miniszterek Tanácsaként is emlegetik. Összetétele témakörök szerint alakul, megkülönböztetik aszerint, hogy mely miniszterek (pl. külügy-, agrár-, pénzügyminiszterek, stb.) találkozójáról van szó. A miniszterek döntését alacsonyabb szinteken a tagállamok közötti alapos egyeztetés előzi meg. A Tanács elnökségét félévente egymást követve egy-egy tagállam tölti be.

Európai Tanács - az EU csúcsszerve

A tagállamok állam- és kormányfőinek testülete. A legfelsőbb döntéshozó, amely kizárólag nagyhorderejű, stratégiai kérdésekben dönt. Összetételéből fakadóan a tagállamok közötti kompromisszumok megkötésének fő színtere. Évente 2 rendes ülést és 1-3 rendkívüli ülést tart. Üléseit (a csúcstalálkozókon) - amelyen az Unió legfontosabb döntései születnek - a média és a közvélemény kitüntetett figyelme kíséri.

Európai Parlament (EP) - az Unió állampolgárainak képviselője

Az EU állampolgárai által 5 évente választott képviselőtestület, amelynek tagjai az Unió polgárainak megbízásából, az ő érdekeik alapján, nemzetközi pártfrakciókba csoportosulva látják el munkájukat. Az évek során a tagállamok egyre több hatáskörrel ruházták fel. Az EP ma már a közösségi döntéshozatal nagy részében a Tanáccsal együtt hoz döntéseket, alkot jogszabályokat, és a Tanáccsal közösen fogadja el az EU költségvetését is. A Parlament hagyja jóvá továbbá az Európai Bizottság kinevezését is, és felügyeli a testület munkáját.

Európai Közösségek Bírósága - a közösségi jog őre

Az EU legfőbb bírói fóruma, amely független testületként biztosítja a közösségi jog egységes alkalmazását. Feladata a közösségi intézkedések és szervek, illetve a közösségi jog betartásának felügyelete, valamint a közösségi jog értelmezése.

Európai Számvevőszék - a közösségi költségvetés őre

A testület független szervként ellenőrzi, hogy az Európai Unió a költségvetési szabályoknak és a kitűzött céloknak megfelelően - az Unió adófizetőinek érdekében - költi-e el a rábízott pénzt.

Európai Központi Bank - az EU jegybankja

A pénzügyi unió és a közös pénz (az euró) működtetésének felelőse. Fő feladata az euró stabilitásának megőrzése, az infláció megakadályozása. Az Európai Központi Bank (ECB) a tagállamok kormányaitól és az Unió szerveitől teljesen független. A tagállamok nemzeti bankjai tevékenységüket iránymutatásai és utasításai alapján végzik. Az ECB legfőbb szervében, a Kormányzótanácsban ugyanakkor a pénzügyi unióban résztvevő tagállamok jegybankjainak elnökei hozzák a legfőbb döntéseket.

Európai Beruházási Bank (EIB) - az EU fejlesztési bankja

Az EU tagállamai által összeadott, 100 milliárd euró alaptőkéjű fejlesztési bank, amely kölcsönöket nyújt az EU gazdaságpolitikájának céljaival összhangban álló beruházásokhoz az EU-n belül és kívül egyaránt.

Gazdasági és Szociális Bizottság -az érdekképviseletek közösségi fóruma

Az EU gazdasági és szociális érdekcsoportjait képviselő tanácsadó szerv. Tagjai a munkaadók, munkavállalók és egyéb érdekvédelmi szervezetek képviselői. Működésének célja, hogy az EU döntéshozó szervei megismerjék, döntéseiknél figyelembe vehessék a különböző gazdasági és társadalmi érdekcsoportok, civil szervezetek véleményét.

Régiók Bizottsága - az önkormányzatok közösségi fóruma

Az EU helyi és regionális önkormányzatait képviselő tanácsadó szerve. Feladata, hogy a helyi és regionális szervek véleményét a rájuk is vonatkozó döntések meghozatala előtt megismerhessék az EU döntéshozó intézményei.

Európai Ombudsman - a közösségi ombudsman

Az EU ombudsmanjának feladata, hogy kivizsgálja a közösségi intézmények tevékenységével kapcsolatban benyújtott állampolgári panaszokat.

Europol - az EU rendőrségi információs központja

Európai rendőrségi információs szerv, amelynek célja, hogy folyamatos információcserén keresztül javítsa a tagállamok hatóságainak hatékonyabb együttműködését a nemzetközi bűnözés ellen.