Logisztika
     Spedició, Fuvar.
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódók
     Közlekedés
     Információs társ.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     EgyébE 111-es európai egészségbiztosítási kártya

Kapcsolódó oldal:  Fontos  Az idén lejár a korábban kiadott Európai Egészségbiztosítási Kártyák (EU-Kártyák) érvényessége - hívta fel a figyelmet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében.   
(logsped)
2013.03.29.
Ingyen vagy olcsóbban ússza meg az egészségügyi ellátást az Unióban az, aki kiváltja az európai egészségbiztosítási kártyát. Az ingyenes irat beszerzését viszont nem szabad az utolsó pillanatra hagyni.   
(DM)
2008.06.13.
Kell-e utasbiztosítás az Uniós országokba utazóknak?

Jóllehet a magyar állampolgároknak május 1-je után az Európai Unió tagországaiban az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál kiváltott E 111-es nyomtatvány révén ugyanazok az ellátások járnak társadalombiztosítási alapon, mint az adott ország polgárainak, ez mégsem váltja ki az üzleti biztosításokat.
Az unió országaiban ugyanis az a gyakorlat, hogy a társadalombiztosítási alapon járó biztosításokért is fizetni kell bizonyos összeget, s ráadásul egy adott országban a különböző régiókban és tartományokban eltérőek lehetnek a szolgáltatások.


Az E 111-es nyomtatvány, illetve kártya és Alkalmazása

Az EU a személyek szabad mozgásának jogával élő tagállami állampolgárok és családtagjaik részére biztosítja a sürgősségi, illetőleg az orvosilag szükséges ellátások igénybevételére való jogosultságot akkor is, ha hosszabb-rövidebb ideig más tagállamok területén tartózkodnak. Az ellátásokat az adott tagállamban érvényes szabályok szerint kell nyújtani a magyar állampolgár biztosítottaknak is, ugyanúgy, mint az adott tagállamban érvényes biztosítással rendelkező személyeknek.
Az E-111 csak 3 hónapig érvényes !

A nyomtatvány funkciója:

A nyomtatvány segítségével az egyik tagállam szabályai szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személy e nyomtatvánnyal igazolhatja jogosultságát a másik tagállamban. A nyomtatvány segítségével lehet igénybe venni egy másik tagállam területén az adott tagállam területén való tartózkodás idején orvosilag szükségessé váló egészségügyi ellátásokat.

A szükséges ellátás:

Az E 111 jelű nyomtatvánnyal egészségügyi ellátásra jelentkező jogosult részére egyrészt a halaszthatatlanul szükséges szolgáltatások nyújthatók. Halaszthatatlanul szükséges egy szolgáltatás, ha annak elmaradása az életet, testi épséget súlyosan veszélyezteti, illetőleg súlyos egészségkárosodással jár. Az ellátást mindaddig nyújtani kell, amíg a beteg elbocsátható állapotba nem kerül, illetve egészségi állapotára való tekintettel biztonságosan visszatérhet a biztosítása szerinti országba. Kétség esetén az ellátás "halaszthatatlanul szükséges" jellegéről a kezelőorvos dönt. A halaszthatatlan ellátások körébe tartozik még a dialízis kezelés, az oxigén-terápia és a szüléssel-anyasággal kapcsolatos, azonnal szükséges beavatkozások a terhesség 38. hetének megkezdéséig.

2004. július 1-től az E 111-essel ellátásra jelentkező személyek azonban a halaszthatatlanul szükséges ellátásokon túl a tartózkodásuk tervezett hosszára tekintettel orvosilag szükségessé váló szolgáltatásokban is részesülhetnek az adott tagállam biztosítottaira irányadó feltételekkel. Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen - a körülmények mérlegelésével - a kezelőorvos dönt. Orvosilag szükségesnek azonban nem csak a halaszthatatlan szolgáltatások minősülhetnek. Amennyiben az igényelt ellátást - a beteg állapotára való tekintettel - nem feltétlenül szükséges rövid időn belül nyújtani, az egészségügyi szolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy az illető személy milyen hosszú időt kíván az adott tagállamban tölteni.

Az ellátás igénylése:

Az ellátás igénylésére az E 111 számú formanyomtatvány szolgál, amelyet TAJ-kártyánk, személyi igazolványunk és a biztosítási jogviszonyunk jogcímét igazoló dokumentum bemutatása ellenében azonnal, térítésmentesen állít ki a lakóhelyünkhöz legközelebb eső Kormányhívatal(volt Megyei Egészségbiztosítási Pénztár) ügyfélszolgálata.

A biztosítási jogviszony jogcímét az alábbi dokumentumok igazolják:

1.Kereső tevékenységet végzők esetében: munkáltatói igazolás, tagsági jogviszonyt igazoló cégigazolás, stb.
2.Nyugdíjasoknál: Nyugdíjas igazolvány, vagy nyugdíjmegállapító határozat, illetőleg bármely más dokumentum, amiből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az illető nyugdíjban részesül
3.Tanulóknál: Az iskola által kiadott hallgatói jogviszony-igazolás, iskolalátogatási igazolás
4.Kiskorú magyar állampolgároknál: A személyes adatokat és a magyarországi lakóhelyet igazoló dokumentum
5.Eltartott közeli hozzátartozóknál: Eltartói nyilatkozat

A nyomtatvány érvényességének kezdete az ügyfél által megjelölt kezdőnap, ennek hiányában a nyomtatvány kiállításának napja. Az érvényesség ideje az ügyfél által megjelölt időtartam, de legfeljebb a kezdőnaptól számított 90 nap. A nyomtatvány a 4. mező érvényesítésével további 2 alkalommal, egyenként 90 napos időtartammal hosszabbítható. A hosszabbítás az ügyfél kérelmére az eredeti nyomtatvány bemutatásával és a jogosultság vizsgálatával történik. Bizonyos személyi kategóriák (az adott tagállamban tanuló diákok, nyugdíjasok, kiküldött dolgozók, stb.) esetében az érvényességi idő hosszabb is lehet, de nem haladhatja meg az egy évet.

2004. július 1-ét megelőzően Ausztriában, Csehországban, Görögországban, Németországban, Olaszországban és Portugáliában az ellátás igénybevétele előtt - lehetőleg már a megérkezésünket követően - a tartózkodási helyünkhöz legközelebb eső, általunk szabadon megválasztott betegbiztosítási pénztárhoz kell fordulni a nyomtatvánnyal, amely azt egy egészségügyi elszámoló lapra cseréli. Ezt az elszámoló lapot kell kezelés esetén az orvosnak átadni. 2004. július 1-től azonban a becserélési eljárás ezekben a tagállamokban is megszűnik és az E 111-es nyomtatványt minden tagállamban közvetlenül annak az orvosnak, egészségügyi szolgáltatónak kell átadni, akitől az ellátást kérjük.

Fontos, hogy a nyomtatványnak akkor kell rendelkezésre állnia, amikor az orvoshoz fordulunk, utólag nem állítható ki. Az azonos elbírálásra csak az tarthat igényt, aki a nyomtatványt bemutatja, akinél nincs nyomtatvány az egészségügyi szolgáltató által megállapított díjat köteles fizetni.

Az ellátások költsége - önrész:

Amennyiben rendelkezünk E 111-essel, itthoni egészségbiztosításunk alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár mindazokat az ellátásokat kifizeti, amelyeket az EGT-tagállam állampolgárainak is a biztosítójuk fizet; ezeket tehát külföldön térítésmentesen kapjuk. Azon ellátásokért viszont, amelyekért az EU-tagállam állampolgárai is maguk fizetnek (önrész), a magyar állampolgároknak is fizetni kell. Mindez az azonos elbírálás elvéből következik. A térítésköteles ellátások köre és a térítés mértéke tagállamonként eltérő (részletesen mellékletben a tájékoztató végén).

Költségtérítés a visszatérítéses rendszerekben:

Belgiumban, Finnországban, Franciaországban és Luxemburgban ún. visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy attól függetlenül köteles megelőlegezni, hogy volt-e E 111-es nyomtatványa, vagy sem. Az ellátások költségéből visszatéríthető összeget (az önrészt nem) az illetékes tagállami biztosító téríti meg. A visszatérítési szabályok az egyes tagállamokban:

Belgium:

Az E 111-es formanyomtatványt valamennyi számlával és orvosi jelentéssel még a tartózkodás ideje alatt be kell nyújtani a belga biztosítónak, amely megtéríti a költségeket (kivéve az önrészt).

Finnország:

Amennyiben bármilyen oknál fogva a magánorvosnak, vagy a fogorvosnak a kezelésért készpénzzel kellett fizetni, a számlákat meg kell őrizni, és a finn társadalombiztosítási intézmény képviseletéhez (KELA) kell fordulni velük, valamint az E 111-es formanyomtatvánnyal, illetve a költségtérítésre vonatkozó kérelemmel.

Franciaország:

A költségtérítési igényt, beleértve a kezelést tanúsító igazolólapot (Feuille de Soins), az E 111-es formanyomtatványt és a kezelés számláit a CPAM helyi képviseletére kell benyújtani. A térítést nem senki sem kapja meg a helyszínen, ezért az igény benyújtásával egyidejűleg meg kell adni azt a bankszámlaszámot vagy címet, ahová a térítést el lehet juttatni.

Luxemburg:

A kezelés, vagy a gyógyszer kifizetését követően a munkavállalói kassza helyi képviseletéhez (Caisse de Maladies Ouvriers) kell fordulni. Itt kell bemutatni az E 111 formanyomtatványt és az egyéb okmányokat.

2004.május 1. után az E-111 alapján sürgősségi ellátás vehető igénybe az EU mind a 25 tagállamában, továbbá a vele szerződött néhány országban, úgymint Svájc, Norvégia, Izland.

Az E-111 nyomtatványt csak azok az intézmények fogadják el az EU-ban, amelyeknek szerződésük van a helyi társadalombiztosítással (zömmel állami kórházak). Gyakran előfordul, hogy a mentős vagy a magánklinika nem fogadja el a nyomtatványt, és a teljes költséget kéri készpénzben. Utólag a magyar OEP csak a magyarországi tarifák szerint térít (ami legtöbbször messze elmarad a tényleges külföldi költségektől).

Valamennyi országban önrész fizetendő a legtöbb orvosi kezelésért, a gyógyszerekért (receptdíj formájában). Sok helyen külön díjat számítanak fel a kórházi ellátásáért, gyógyszerekért. Ezt az E-111 birtokosának is külön ki kell fizetnie, és ezt a magyar TB (OEP) sem téríti meg neki! Az önrész mértéke általában 20%, de országonként és ellátásonként változó. Gondoljunk bele: egy egyszerű térdszalag-kezelés ára ma kb. 1400 Euro, ennek 20 %-át, azaz 280 Eurot (kb. 72.000 Forintot) saját zsebből kell fizetni még az E-111 megléte esetén is ! Az önrészt még akkor is meg kell fizetni zsebből, ha az adott ellátás vagy gyógyszer itthon ingyenes lenne.

Mit tegyünk, ha nem volt nyomtatványunk:

Nyomtatvány hiányában is megkapjuk a szükséges ellátást, éppen csak fizetni kell, vagy többet kell fizetni érte. Nyomtatvány alapján az ellátás költségeit az a biztosító vállalja, amelyiknél az illető személy biztosítva van, nyomtatvány hiányában viszont mindenki maga viseli a költségeket. Abban az esetben, ha nem volt nyomtatvány az ellátásra szoruló személynél, akkor az ellátásért helyben fizetnie kel. A kifizetett összeg egy részét a hazatérése utáni 30 napon belül visszaigényelheti, a lakóhelye szerinti Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál (MEP). A MEP a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás az E 111-es nyomtatvány alapján került volna.

Hangsúlyozandó, hogy nem a teljes költségeket fogja visszakapni, hanem csak azt a részt, melyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak akkor kellett volna kifizetnie, ha nyomtatványt használnak az ellátás igénybevételekor. (Nyomtatvány esetében a szolgáltató azt az árat tudja érvényesíteni, amennyit a többi, helyben biztosított ellátása után kap a biztosítóktól, nyomtatvány nélkül azonban nincs azonos elbírálási kötelezettség és a szolgáltató a "piaci árat" fogja érvényesíteni.)

A megtérített és a ténylegesen kiszámlázott, illetve kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet tehát az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, azt az OEP nem téríti meg.

Nem terjed ki az E-111 alapján nyújtott ellátás az alábbiakra sem:

- a sérült vagy beteg mentésére (például autóbalesetnél a roncsból való kivágásra, szállítására), a sérült jármű és utasainak elszállítására,
- a legközelebbi megfelelő színvonalú egészségügyi intézmény és orvos kiválasztására, kirendelésére, a magyar és külföldi orvos közötti konzultáció költségeire,
- általános segítségnyújtásra a külföldön bajbajutott számára (tehát aki E-111 alapon kerül kórházba, annak jól kell beszélnie a helyi nyelvet, mert tolmácsot nem kap az orvosokkal és nővérekkel folytatott beszélgetéseihez; érdemes elgondolkodni azon, hogy pld. Franciaországban még perfekt angol nyelvtudással sem biztos, hogy szót lehet érteni a személyzettel, amelyik bizony csak franciául tud),
- a beteg hazaszállítására: tehát a sürgősségi ellátás után a betegnek magának kell megszerveznie és fizetnie a hazajutását, ami törött lábbal és csomagokkal, esetleg nyelvtudás hiányában nem is olyan egyszerű dolog,
- a beteg és hozzátartozói közti kapcsolatfelvétel (telefonálás) költségeire, a beteglátogatás költségeire, - semmiféle poggyászkárra, sérülésre (ide tartozik pld. a síbalesetnél eltört síléc).

Akkor bizony minden költséget a betegnek kell saját magának fizetnie. Utólag nem állítható ki E-111 nyomtatvány. A külföldön kifizetett számláknak a magyar OEP hosszas utánjárás után csak egy részét téríti meg.

TB-kártya használható ?

Nem. Viszont arról már döntött az EU, hogy bevezetnek egy egységes egészségügyi kártyát a legtöbb országban, ami alól azonban Magyarország felmentést kapott 2006-ig. Addig tehát a magyar biztosított csak az E-111 alapján vehet igénybe sürgősségi ellátást az EU-ban.

Miért ajánlatos továbbra is az utasbiztosítás megkötése ?

Azért, mert az EUB rengeteg olyan szolgáltatást nyújt, amire az E-111 nem terjed ki. Konkrétan:

1. Az EUB fizeti a teljes ellátási költséget, az önrészt is. A beteget nem terheli váratlan költség.

2. Az EUB utasbiztosítása megköthető minden magyar állampolgárra, akár van társadalombiztosítása, akár nincs. Külföldi állampolgárra is megköthető akkor, ha tudomásul veszi, hogy Magyarországra szállítják vissza külföldi sérülése esetén.

3. Az EUB költségvállaló nyilatkozatát minden egészségügyi intézmény (tehát állami kórház és magánklinika is) elfogadja, ezért a beteget/sérültet a legközelebbi, magas színvonalon dolgozó eü. intézményben fogják szakszerűen ellátni.

4. Az EUB biztosítja a sérült hazaszállítását. Nem fordulhat elő, hogy valakit a kórház elé kitesznek begipszelt lábbal és két mankóval, csomagostul, hogy szervezze meg és fizesse a hazajutását.

5. Az EUB teljeskörű, 24-órás, magyarnyelvű asszisztencia-szolgáltatást nyújt: megszervezi a bajbajutott személy mentését, orvosi ellátását, kapcsolatot tart az orvossal, kórházzal, konzíliumot biztosít, tolmácsol, értesíti a hozzátartozókat, szükség esetén pénzsegélyt továbbít, lehetővé teszi a tartósan kórházban fekvő sérült rokoni látogatását, segítséget nyújt sérült személygépkocsi hazahozatalához, stb. Az EU bármely országában van is rá szükség, az asszisztencia-szolgálat a helyi szokásokat és nyelvet ismerve tud hathatósan segíteni.

6. Az EUB utasbiztosítása tartalmaz olyan elemeket, amire nagy szüksége lehet minden utazónak, de amire nem terjed ki az állami egészségügyi ellátás:

- poggyászbiztosítás (útipoggyász vagy útiokmány ellopása vagy sérülése esetére)
- halál vagy rokkantság esetén egyösszegű térítés
- baleset miatti kórházi ellátás idejére napidíj
- csonttörés esetén egyösszegű térítés
- poggyász késedelmes megérkezése esetén kártérítés
- jogvédelmi biztosítás (óvadék és ügyvédi költségek kifizetése)
- felelősségbiztosítás, harmadik személynek okozott kár esetén.

Összehasonlítás az E-111 és az utasbiztosítások használhatóságáraSzolgáltatások
E-111
EUB


Orvosi költségek átvállalása baleset esetén igen, kb.20 % önrésszel önrész nélkül*
Orvosi költségek átvállalása megbetegedéskor csak sürgősségi, kb. 20% önrésszel önrész nélkül*
Fogorvosi kezelés átvállalása nem igen*
Hazaszállítás megszervezése nem igen
Hazaszállítás költségeinek vállalása nem igen
Orvos küldése, ellátás megszervezése nem igen
Kapcsolattartás az orvossal, beteggel nem igen
Kapcsolattartás az itthoni hozzátartozókkal nem igen
Baleset miatti extra költségek megtérítése nem igen*
Holttest hazaszállítása, költségek átvállalása nem igen
Beteglátogatás szervezése, költségek viselése nem igen*
Gyermek hazaszállítása, költségek átvállalása nem igen
Pénzsegély közvetítés nem igen
Segítségnyújtás sérült jármű hazaszállításához nem igen
Egyösszegű kifizetés baleseti halál esetén nem igen*
Kártérítés rokkantság esetén nem igen
Kórházi kezelés esetén napidíj fizetése nem igen*
Csonttörés esetén kártérítés fizetése nem igen*
Poggyász- és útiokmánybiztosítás nem igen*
Kártérítés poggyászkésés esetén nem igen*
Jogvédelmi biztosítás (óvadék, ügyvéd) nem igen*
Felelősségbiztosítás 3.személynek okozott kárért nem igen*
*a választott termék szolgáltatáslimitjei szerint


EU E-111: nyomtatvány helyett kártya (2005. 10. 30)

November 1-től kártya váltja fel az E-111-es nyomtatványt, de csak az első plasztik ingyenes.

Az uniós tagországokban tett utazásoknál használatos ingyenes, orvosilag szükséges ellátást biztosító E-111-es nyomtatvány helyett november 1-től kártyát kapnak az útra kelők. Természetesen csak akkor, ha kérik. Ennek helye – akárcsak a közel másfél éve használt papiros nyomtatvány esetében - a megyei egészségbiztosítási pénztárak illetve ezek kirendeltségei. Országszerte összesen több mint 34 helyen lehet szert tenni az elegáns plasztik lapocskára, amelyet ingyen adnak. Érvényessége hosszabb, mint az E-111-es nyomtatványé, egy évre szól, az úgynevezett saját jogú nyugdíjasok illetve a 17 évesnél fiatalabbak viszont három esztendőre kapják. Ami az utóbbiakat illeti, határnapnak számít a nagykorúság elérése is. Az ingyenesség egyszeri használatra szól, tehát ha valaki elveszíti a kártyát, az újért már épp úgy fizetnie kell, mint az elhagyott TAJ-kártya pótlásáért. Azt még nem tudni, hogy az ily módon kirótt bírság mennyi lesz, mivel még nem készült el az ezt szabályozó rendelet. Az érvényesség lejárta miatt kiváltott új kártyáért azonban nem kell fizetni. Egy-egy kártya egyébként - tudtuk meg Király Gyulától - közel 70 forintba kerül az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak.

Az OEP informatikai főigazgató helyettese azt is elmondta, hogy az egészségbiztosító saját működési költsége terhére folytatta le a közbeszerzési eljárásokat. A C típusú okmánynak megfelelő - meghatározott védelmi rendszerrel ellátott - kártyákra, illetve az adatok "beégetésére" szolgáló berendezésekre összesen 125 millió forintot fordítottak.

Az OEP vezérkara szerint a kártya igazi jelentősége abban áll, hogy segít felkészülni a jelenlegi TAJ "kártyát" kiváltó chip vagy mágneskártya 2008-as bevezetésére. (Ez viszont már úgynevezett B típusú okmány lesz, többféle védelemmel ellátva, mint a most bevezetésre kerülő.) Azt még nem tudni, hogy a közel három év múlva alkalmazni kívánt hazai egészségügyi ellátás igénybevételére való jogosultságot és sok egyebet - például a közgyógy-igazolványokat - kiváltó kártya egy lesz-e az uniós egészségbiztosítási kártyával vagy sem. A tagországok között mindkét esetre van példa. Franciaországban külön kártyát alkalmaznak, a szomszédos Ausztriában viszont egyetlen plasztik lapocska szolgál mindenre. A november 1-től nálunk is bevezetésre kerülő EU-kártya abban is segíti a felkészülést, hogy kiváltásakor igazolni kell a biztosítási jogosultságot. Erre - hívta fel a figyelmet Kiss József, az OEP főigazgatója - alkalmatlan a TAJ-kártya, a foglalkoztatottaknak jogosultságukat munkahelyükkel kell igazoltatniuk.

A papíralapú E-111-es nyomtatvány érvényességének közel másfél éve alatt szép karriert futott be, hiszen közel 350 ezer darabot állítottak ki a megyei egészségbiztosítási pénztárak. Ez alatt az idő alatt a nálunk kezelt uniós polgárok ellátásáért 32.400 darab számlát állítottak ki a hazai intézmények, 178 millió forint értékben. A tagországok valamelyikében közel 7 ezer honfitársunkat látták el. Kezelésüket 7426 számla igazolja, amelyek összeértéke 180 millió forint. A csatlakozás óta tehát "egálban" vagyunk. Más kérdés, hogy a számlák száma azt bizonyítja, nálunk olcsóbbak a díjtételek.

További információk:

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL  
Egészségügyi ellátás egyezményes és harmadik államokban (Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Montenegró)  
OEP  
OEP Ügyfélszolgálatok elérhetőségei  


Frissítve: 2010.06.01.