Logisztika
     Spedició, Fuvarozás
     eTudakozók
     Térszerkezet
     Kapcsolódó területek
     Közlekedés
     Információs társadal.
     Vállalat
     Minőségbiztosítás
     EU
     Egyéb

43/2004. (IV. 13.) GKM rendelet

Kapcsolódó oldal:  43/2004. (IV. 13.) GKM rendelet
a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításárólAz illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - az alábbiakat rendelem el:

1. § A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az R. 2. §-ának (5) bekezdése, valamint a 3. §-ának d) pontja.

(2) E rendelet mellékletének 6. és 7. pontja a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az e rendelet mellékletének 3. és 4. b) pontja. (3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után kezdeményezett eljárásokban kell alkalmazni.

Melléklet a 43/2004. (IV. 13.) GKM rendelethez

[Melléklet a nemzetközi közúti és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez]

A nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek, valamint meghatározott okmányok kiadásának igazgatási szolgáltatási díjai


  Megnevezés Díj Ft/db
1. Oda-vissza útra jogosító (járati egy országra szóló) engedély 1000
  a) 3. számú mellékletében meghatározott ellenőrzési okmány (menetlevéltömb) kiadásával kapcsolatos eljárás díja 1000
  b) 5. számú mellékletében meghatározott nem liberalizált nemzetközi különjáratok végzésére jogosító engedély díja, amely tartalmazza a megállapodás 4. számú mellékletében meghatározott engedélykérelem költségét is 1000
3. EU TRANSIT oda-vissza útra jogosító (járati több országra szóló) engedély, az engedélyezett országok száma szerint az 1. pont alatti díj  
4. Egy naptári évben korlátlan számú útra jogosító áru- és személyszállítási engedély díja (az 5. pontban lévő CEMT engedélyek kivételével)  
  a) nem EU tagállamokkal kötött kétoldalú megállapodások esetén 13100
  b) EU tagállamok esetén (EU csatlakozásig) 4400
5. Egy naptári évre korlátlan számú útra jogosító - a CEMT Egyezményben részes országok viszonylatában felhasználható - engedély díja 9400
  Az év meghatározott időszakára vonatkozó (1-2 hónap) áru- és személyszállítási engedély - beleértve az egy hónapra érvényes, korlátlan számú útra jogosító, a CEMT Egyezményben részes országok viszonylatában felhasználható engedélyeket is - díja az éves engedély díjának arányos része.  
6. A külön jogszabályban meghatározott  
  a) ellenőrzési okmány (menetlevéltömb) kiadásával kapcsolatos eljárás díja 1000
  b) menetrend szerinti járatokra és engedélyköteles különcélú menetrend szerinti járatokra szóló engedély éves díja, az engedélykérelem költségével együtt 13100
7. A külön jogszabály alapján kiadott járművezetői igazolvány díja 13100

(logsped)